KATALOG AIT BROJ 17

POSETIOCI

Imamo 204 gostiju na mreži

TUPANJAC MD - FUTOG

PETKUS Balkan d.o.o.

KOMPANIJE PRIJATELJI

VIKEND U VOJVODINI

LUDOŠKO JEZERO

Opširnije...
 
GORNJE PODUNAVLJE

Opširnije...
 
GIBRALTAR NA DUNAVU

Opširnije...
 
LABUDOVO OKNO

Opširnije...
 
HLEB NAŠ ...

Opširnije...
 
SREMSKI KARLOVCI

 

Opširnije...
 
"ZELENI DVOR "

Opširnije...
 
DOĐITE KOD PRIJATELJA

Opširnije...
 
Baner

Baner

PODSTICAJI U STOČARSTVU

Situacija koja karakteriše naše stočarstvo je - kriza.U cilju sprečavanja daljeg smanjenja stočnog fonda Ministarstvo poljoprivrede je donelo odluku o dodeli podsticaja za kvalitetna priplodna grla i  tov junadi, svinja i jagnjadi. Pogleda jte uslove koje je potrebno ispuniti radi dobijanja podsticaja.

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 10/13),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси
П Р А В И Л Н И К
О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ
ЗА КВАЛИТЕТНА ПРИПЛОДНА ГРЛА
- Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 37/13 од 24. априла 2013. године -

 


Члан 1.


Овим правилником ближе се прописује начин остваривања права на подстицаје у сточар ству за квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне овце и козе, квалите тне приплодне крмаче, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке (у даљем тексту: квалитетна приплодна грла), као и образац захтева за остваривање тих подстицаја.


Члан 2.


Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопри вредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла из члана 1. овог правилника остварује на основу захтева који подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа).


Члан 3.


Захтев за остваривање права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла подноси се за сваку календарску годину, и то:
1) од 20. маја до 15. јула текуће године - за грла укључена у производњу у периоду од 1. јануара до 30. јуна календарске године;
2) од 1. септембра текуће до 31. јануара наредне године - за грла укључена у производњу од 1. јула до 31. децембра календарске године.
Захтев из става 1. овог члана подноси се посебно за сваку врсту квалитетних приплодних грла из члана 1. овог правилника, на Обрасцу - Захтев за подстицаје за квалитетна приплодна грла за _____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Уз захтев из става 1. овог члана подноси се извод из главне матичне евиденције за квалитетна приплодна грла за која се подноси захтев, оверен од стране одгајивачке организације.


Члан 4.


Управа утврђује испуњеност прописаних услова за остваривање права на подстицаје, одобрава исплату и даје налог за пренос средстава на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.

Испуњеност прописаних услова за остваривање права на подстицаје утврђује се на основу података на дан подношења захтева из члана 3. овог правилника.


Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.


Број: 110-00-00060/2013-09
У Београду, 22. априла 2013. године
МИНИСТАР
Горан Кнежевић
4827013.0064.18.

 


 

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС ”, број 10/13),Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси
П Р А В И Л Н И К
О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ
У СТОЧАРСТВУ ЗА
ТОВ ЈУНАДИ, ТОВ СВИЊА И ТОВ ЈАГЊАДИ
-
Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 37/13 од 24. априла 2013. године
-
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописује начин остваривања права на подстицаје  у сточарству за тов јунади, тов свиња и тов јагњади, као и обрасци захтева за остваривање тих подстицаја.
Члан 2.
аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа).Правно лице, предузетник и физичко лице– носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралномразвоју, подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња и тов јагњади остварује на основу захтева којиподноси Министарству пољопривреде,  шумарства и водопривреде–Управи за
Члан 3.
Захтев за остваривање права на подстицаје за тов јунади подноси се за сваку календарску годину до 31. јануара наредне календарске године, на Обрасцу 1.
-
Захтев за подстицаје за тов јунади за _____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.Уз захтев из става 1. овог члана подноси се копија пасоша за говеда и извод из евиденције о регистрацији газдинства и броју животиња на газдинству из
Централне базе података о обележавању животиња , издати од стране овлашћене ветери нарске организације, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.
Члан 4.
Корисник подстицаја за тов јунади за грла предата кланици у року од 15 дана од дана предаје кланици, а најкасније у року од 18 месеци од дана подношења захтева за оствари вање права на подстицаје, доставља Управи копију пријемнице издате од кланице и копију уверења о здравственом стању животиња,оверене од стране надлежног ветеринарског инспектора.
Корисник подстицаја за тов јунади за извезена грла у року од 15 дана од дана извоза,а најкасније у року од 18 месеци од дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје, доставља Управи копију међународне ветеринарске потврде (сертификата), издате у складу са законом којим се уређујеветеринарство исписак грла која су извезена са подацима о идентификациономброју грла, оверене од стране надлежног ветеринарског инспектора, као икопију Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински поступак
.
Члан 5.
Захтев за остваривање права на подстицаје за тов јагњади подноси се за сваку календар ску годину до 31. децембра текуће календарске године на Обрасцу 2.-
Захтев за подстицаје за тов јагњади за _____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини  његов саставни део.
Захтев за остваривање права на подстицаје за тов свиња подноси се за сваку календарску годину до 31. децембра текуће календарске године на
Обрасцу 3. Захтев за подстицаје за тов свиња за ______ годину, који је одштампан уз овај
-правилник и чини његов саставни део.Уз захтев из ст.1. и 2. овог члана за грла предата кланици подноси се
копија пријемнице издате од стране кланице и копија уверења о здравственом стању животиња, оверене од стране надлежног ветеринарског инспектора.
Уз захтев из ст. 1. и 2. овог члана за извезена грла подноси се копија међународне ветеринарске потврде (сертификата), издате у складу са законом којим се уређује ветеринарство и списак грла која су извезена са подацима о идентификационом броју грла, оверени од стране надлежног ветеринарског инспектора, као и копија Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински поступак.
Члан 6.
Управа утврђује испуњеност прописаних услова за остваривање права на подстицаје, одобрава исплату и даје налог за пренос средстава нанаменски  рачун пољопривредног газдинства код пословне банке , у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у„Службеном гласнику
Републике Србије”.
М И Н И С Т А Р
Број:110-00-00057/2013
-09
У Београду,
22априла 2013. године
Горан Кнежевић

SAVETI DELTA AGRARA

NAJBOLJE

 

 

 

Kursna Lista

Medijski sponzori

http://agrodan.org/templates/rhuk_milkyway/images/mw_joomla_logo.png

Vremenska prognoza

PREGLED

Članovi : 11
Sadržaj : 5452
Broj pregleda članka : 5204643

VIKEND ZA VAS

SREBRNO JEZERO

Opširnije...
 
BANJA "ŽDRELO"

Opširnije...
 
RUJ I ZVONAČKA BANJA

Opširnije...
 
OPLENAC

Opširnije...
 
TREBINJE, MANASTIR TVRDOŠ

Opširnije...
 
GAMZIGRAD

Opširnije...
 
VRMDŽA 21.12 2012.

Opširnije...
 
TARA - VAŠ SAN

jezero perucac pogled planina tara

Opširnije...