PČELE U APRILU (2)

Proletnji razvoj i forsiranje razvoja društva - Sredinom aprila počinju da preovlađuju mlade pčele u odnosu na stare (zimske) i naglo počinje da se povećava leglo. Kad pčelinje leglo dostigne 6-7 okvira kod LR košnica što odgovara broju od oko 30.000 pčela,

neophodno je dodati drugi nastavak, po mogućstvu sa izgrađenim saćem, ispod postojećeg tako što se jedan okvoir sa zatvorenim leglom i dva sa medom stave u sredinu novog donjeg nastavka, a tri lepa okvira isključivo sa radiličkim saćem stave u stari gorni nastavak, umesto ona tri koja smo stavili u novi donji nastavak. Matica ?e vrlo brzo te okvire zale?i sa jajima, te nakon 7-10 dana izvršiti premeštanje nastavaka to jest donji postaviti gore, a gornji dole. Usled toplijeg vazduha u gornjem nastavku, matica će preći gore i tako širiti leglo da bi krajem aprila dostiglo 50.000 p?ela, što odgovara 10 okvira sa leglom kod LR košnica.

Malo drugačiji i sporiji je način razvoja ako nemamo okvire sa izgrađenim saćem, a primorani smo da stavimo nastavak sa satnim osnovama, a to se dešava kod p?elara po?etnika. Postupak je sličan prethodnom osim što ne ide okvir sa leglom nego samo dva okvira sa medom i polenom, a između njih okvir sa satnom osnovom, dok u gornji nastavak stavljamo dva okvira sa satnom osnovom. Kad satne osnove budu zapo?eta se 5-6 mm. visokim voštanim zidom, stavljamo ih između legla. Ovo moramo raditi oprezno i kad su temperature visoke i to dnevne preko 20 C, a noćne preko 12 C. Ukoliko je vreme hladnije, što može da se dogodi u aprilu, ovu operaciju moramo ostaviti za kasnije.

Proširivanje pčelinjeg gnezda

Kod slabijih pčelinjih društava koja sredinom aprila imaju 4-5 okvira sa leglom, pretežno na prednjem delu okvira, proširivanje legla se vrši tako što se svaki drugi okvir sa leglom okreĆe za 180 stepeni. Pčelinja društva koja polovinom aprila imaju manje od 4 okvira sa leglom treba proglasiti za nemoćna odnosno škart i njih treba tako razvijati da bi za vreme glavne paše pojačali bolja društva izletnicama ili leglom, a ostatak koristiti za pravljenje oplodnjaka odnosno nukleusa za proizvodnju mladih matica, dok stare matice treba likvidirati.

Sprečavanje nagona za rojenje

Ukoliko se pčelinjem društvu na vreme ne proširi leglo, gnezdo, odnosno košnica, onda dolazi do toga da matica nema gde da polaže jaja. Ako se to desi u vreme obilne vo?ne paše onda su se stekli uslovi za pojavu roidbenog nagona društva i tada takvo društvo u glavnoj paši ne?e doneti med. Pravovremeno proširenje gnezda i košnice u aprilu, smanjiće nam brigu u maju. Isto tako pravovremeno proširenje je važno ne samo zbog bržeg razvoja društva za glavnu pašu, već i zbog sprečavanja pojave roidbenog nagona pčela. Da bismo izbegli kriznu situaciju koja nastaje krajem aprila zbog nezaposlenosti dobrog dela mladih pčela, moramo pravovremeno intervenisati. Ponekad je teško pogoditi trenutak to jest uskočiti zahvatom pre nego što je došlo do zaleganja mati?njaka. Uništavanjem matičnjaka u većini slučajeva nećemo postići ništa, zato što će neki matičnjak ostati sakriven u mnoštvu pčela, pa će se društvo ipak rojiti. U osnovi rojenje ćemo sprečiti, dakle i pojavu matičnjaka, ako otklonimo sve one uzroke koji dovode do skučenosti prostora u košnici, pa time i rojedbenog nagona.

Matici na vreme treba osigurati dovoljno prostora za nošenje jaja i time rešavamo problem mladih pčela koje ć zaposliti svoje mlečne žlezde i time hraniti leglo. Dodavanjem satnih osnova, malo starije generacije mladih pčela starih 10-18 dana, zaposliće svoje voštane žlezde. Dodavanjem praznog izgrađenog saća za smeštaj nektara zaposlićemo pčele sabiralice. U radovima za maj objasniću postupak kad se pojave matičnjaci.

Izvlačenje satnih osnova i zamena starog saća

Nauka preporučuje da svake godine treba menjati staro saće u plodištu za 25%, što praktično znači da za četiri godine moramo zameniti svo saće iz plodišta. Ovo je najvažnije kao preventiva protiv pojave bolesti. Ko se ovoga ne pridržava uvek će imati problema sa zdravstvenim stanjem pčelinjeg društva. Sa ovim dobijamo i još nešto veoma važno, a to je da ćemo imati krupnije pčele, što je veoma važno u pčelarstvu. April mesec u voćnoj paši je najpogodniji da izvršimo zamenu starog i nepravilnog saća sa dodavanjem satnih osnova. Izvlačenje satnih osnova rade samo jaka društva sa dosta mladih pčela i to kad su povoljni uslovi, kad ima dosta polena i kad postoji jaka paša. Na maslačku, voćnoj paši i uljanoj repici mogu se izvući 2-4 satne osnove, a u toku bagrema i kasnije, mnogo više.

Korišćenje gračevnjaka za proizvodnju voska i biološko smanjenje varoe

Ovo vreme možemo iskoristiti i za izgradnju gračevnjaka u cilju proizvodnje voska i biološkog suzbijanja varoe. Gračevnjak se pravi tako da mesto satne osnove preko celog rama, stavljamo samo jednu malu nit saća na satonoši i takav ram ostavimo da same pčele dograde do donje letvice. Gračevnjak je pretežno veličine trutoskog legla i matica vrlo rado u ovo doba godine zalegne u takav gračevnjak. Posle 13-15 dana, kada se leglo zatvori, takav gračevnjak vadimo i presujemo pri čemu uzimamo belančevinastu tečnost koju možemo koristiti u ishrani ljudi ili dodavati u šećerni surup kod stimulativnog prihranjivanja. Inače varoa u ovo doba godine rado ulazi u trutovsko leglo, tako da na ovaj način odstranimo 20-30% varoe biološkim putem. U ovo doba godine ne smeju se koristiti nikakvi lekovi protiv varoe, da ne bi došlo do pojave rezidua u medu.

Sakupljanje cvetnog praha i propolisa

Kada rascveta voće, pravo je vreme da postavimo skupljače polenovog praha i mreže za sakupljanje propolisa. Na tržištu postoje razne vrste sakupljača. Za mene najbolji su oni koji se postavljaju preko cele podnjače sa pokretnom mrežom preko kojih pčele prelaze. Mreže za sakupljanje propolisa postavljaju se na gornji nastavak preko satonoša ispod poklopca. Svaka košnica treba da ima sakupljač praha i mrežu za sakupljanje propolisa za vreme paše. Po pravilu od ukupne količine sakupljenog polenovog praha 70% zadrži sakupljač praha, a oko 30% pčele unesu u košnicu. Ako se ima u vidu da normalno razvijeno pčelinje društvo potroši godišnje oko 40 kg. cvetnog praha, a da isto društvo u toku pčelarske godine može da sakupi 60-80 kg. onda bez obzira na sakupljačpraha pčele unesu u košnicu potrebnu količinu praha.

Priprema odgajivačkog društva za proizvodnju matica

Iskusniji pčelari koji su savladali savremeni metod proizvodnje matica, za vreme voćne paše treba da počnu sa pripremanjem odgajivačkog društva, takozvanog inkubatora za odgajivanje matičnjaka. U svakoj malo boljoj knjizi lepo je opisano kako se formiraju, pa preporučujem da to pročitaju pre nego što pristupe pripremi, pošto je ta radnja najvažnija u ciklusu proizvodnje matica. Samo da napomenem da odgajivačko društvo mora imati puno polena, puno nektara i puno mladih pčela, a ne mnogo prostora.

Stvaranje jakih društava za glavnu bagremovu pašu

Provereno je da samo jaka pčelinja društva donose viske prinose pčelinjih proizvoda. Krajem aprila, na desetak dana pred cvetanje bagrema, treba izvršiti planirana spajanja. Spajanje je najuspešnije preko novinske hartije. Pri spajanju najbolje je kad su pčelinja društva jedno pored drugog, zato što će se tako pčele izletnice naći tamo gde je pčelar i nameravao. Pri spajanju treba uraditi sledeće:

- društvo koje se pripaja treba oduzeti maticu najmanje dva sata pre spajanja

- društvo koje se pripaja treba da bude slabije po snazi

- pripajanje se vrši predveče i preko novinske hartije

- pre pripajanja dobro je poprskati oba društva nekim mirisom, jer će time dobiti zajednički miris i pripajanje će biti sigurnije

- isto veče gornjem društvu treba dodati u hranilicu oko jedan litar sirupa

- preko noći će se pčele spojiti i sutradan će sve pčele izlaziti iz košnice na letu donjeg društva

- sutradan u popodnevnim satima treba izvršiti sređivanje ramova i ukloniti ostatak novinske hartije.

Osnovno pravilo pri sređivanju ramova je da ramove sa zatvorenim leglom stavimo u gornji nastavak, a ramove sa otvorenim leglom i sa maticom stavimo u donji nastavak. Neki pčelari praktikuju, a i moje iskustvo je takvo, da se sada postavi matična rešetka i da se tako matica ograniči na donji na nastavak. U donjem nastavku LR košnice ima 60.000 ćelija u saću i ovo zadovoljava biološke mogućnosti matice u nošenju jaja za period od 21 dana, koliko traje ciklus izlaženja pčele radilice. Ako ovako radimo dobićemo veoma jako pčelinje društvo, sposobno da u bagremovoj paši ostvari visok prinos pčelinjih proizvoda, naravno pod uslovom da su vremenske prilike dobre i da postoji dobro nektarenje.

Postavljanje kontrolne vage na pčelinjaku

April mesec je najpogodniji za postavljanje kontrolne vage na srednje razvijenom pčelinjem društvu, zbog praćenja razvoja pčelinjeg društva. Vaga na pčelinjaku mnogo koristi pčelaru jer može da kontroliše količinu rezervne hrane u košnici, količinu dnevnog unosa nektar i drugo. Njome iskusni pčelar može da planira i proizvodnju matičnog mleča tokom godine. Ukoliko je pčelar u mogućnosti, na jednom pčelinjaku od 50-60 košnica potrebno je imati tri vage. One se postavljaju tako da je jedna na jednom od najjačih društava, druga na jednom od srednje jakih društava, a jedna na jednom od slabijih društava. Ako ovako postavimo vage, pčelar će tačno znati koje radnje treba da preduzme u određenom vremenu i na određenoj grupi u pčelinjaku

autor Naum mr Bandžov